Tarief en huishoudelijk reglement voor het plaatsen van reclamepanelen en/of geperforeerde netten rondom de tennisterreinen

Voorwaarden

  • Elke aanvraag voor het aanbrengen van reclamepanelen en/of geperforeerde netten dient schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
  • De vergunning wordt toegestaan voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid de geldigheidsduur ervan telkens met drie jaar te verlengen, dit mits nieuwe schriftelijke aanvraag.
  • De hoogte van de geperforeerde netten wordt beperkt tot 2 meter. De oppervlakte van de borden moet door het college van burgemeester en schepenen worden goedgekeurd.
  • De panelen en/of geperforeerde netten dienen vervaardigd en aangebracht volgens de regels der kunst en de richtlijnen van het schepencollege. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor, controle uit te oefenen op de degelijkheid van het materieel. Bij verval of slecht onderhoud van de panelen en/of geperforeerde netten kan het schepencollege deze ambtshalve, zonder recht op schadevergoeding en op kosten van de vergunninghouder, verwijderen.
  • De vergunninghouder is aansprakelijk voor gebeurlijke schade of ongevallen, die hun oorzaak vinden in het bestaan en gebruik van deze reclamepanelen en/of geperforeerde netten.

Bedrag

Er zal een jaarlijkse vergoeding van € 5,00 per vierkante meter paneel en/of bedrukte deel van de geperforeerde netten dienen betaald in de gemeentekas.