Tarieven - Gebruik recreatiecentrum Torrekin

Datum bekendmaking dinsdag 1 januari 2002

Procedure

Elke aanvraag tot gebruik van de gebouwen zal schriftelijk gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

  • Per uur: € 9,00. 
  • Per jaar – 1 uur per week: € 225,00.
    Voor ieder bijkomend uur per week wordt telkens € 225,00 aangerekend. (Zonder de vakantieperiodes: paas-, zomer- en kerstvakantie.)
  • Het gebruik van het recreatiecentrum kan voor een volledig jaar worden toegestaan, binnen de perken opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. De gebruiksvergoeding wordt in dit geval forfaitair vastgesteld op € 2.500,00.
    De vergunning moet vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij bovenvermeld college.
    Het gebruik van het recreatiegebouw blijft in dit geval beperkt tot de dagen waarop er trainingen of wedstrijden zijn. De gebruiker zal aan het college van burgemeester en schepenen, halfjaarlijks en vooraf, een schriftelijke opgave doen van de data en de uren waarop hij het recreatiecentrum wenst te gebruiken. Dit college zal zich, na het inwinnen van de nodige adviezen, over het voorstel uitspreken.

Afhandeling

De gebruiker zal, binnen de maand na ontvangst van de factuur, het verschuldigde bedrag betalen door overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur van De Haan. Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn zullen nalatigheidsintresten berekend volgens het wettelijk tarief, aangerekend worden.

Regelgeving

Na gebruik van de lokalen en het meubilair moet de gebruiker zelf zorgen voor het onderhoud en bijgevolg deze in nette en behoorlijke staat achterlaten. Wanneer nalatigheid wordt vastgesteld, zal de schoonmaak ambtshalve door de gemeente worden uitgevoerd op kosten van de gebruiker volgens de tarieven vastgesteld in het retributiereglement - tarieven voor prestaties personeel en gebruik materieel - en van de waarborg worden afgetrokken.

Lokalen, meubilair en apparatuur worden steeds in behoorlijke staat ter beschikking gesteld van de gebruiker. Het plaatsen van bijkomend meubilair en/of toestellen door toedoen van de gebruiker, mag enkel gebeuren met toelating van het verantwoordelijke diensthoofd of zijn afgevaardigde. Elke opmerking ter zake zal aan de verantwoordelijke van het desbetreffend centrum vóór de aanvang van de activiteit worden medegedeeld. Iedere schade of abnormale bevuiling, veroorzaakt door de gebruiker, moet onmiddellijk worden gemeld aan het verantwoordelijke diensthoofd of zijn vervanger en zal ambtshalve op kosten van de gebruiker worden hersteld.

Er mogen niet meer personen toegelaten worden dan bepaald is door het gemeentebestuur.

Roken is verboden.

De toegang van dieren is verboden (met uitzondering van geleidehonden).

Uitzonderingen

Het college van burgemeester en schepenen kan steeds op gemotiveerd verzoek beslissingen treffen omtrent gebruiksvergoedingen die afwijken van onderhavig reglement.

Bijlagen