Tarieven - Gebruik Wielingencentrum en O.C. d'Annexe

Datum bekendmaking woensdag 1 juli 2015 Datum besluit donderdag 25 juni 2015

Procedure

Elke aanvraag tot gebruik van de gebouwen zal schriftelijk gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

Voor de berekening van de gebruiksvergoedingen worden de gebruikers ingedeeld in een van de volgende categorieën:

 • categorie 1: ingezetenen en verenigingen van de gemeente De Haan, voor zover het activiteiten van niet-commerciële aard betreft;
 • categorie 2: niet-ingezetenen en verenigingen van buiten de gemeente De Haan, voor zover het activiteiten van niet-commerciële aard betreft;
 • categorie 3:
  - commerciële verenigingen;
  - commerciële activiteiten, ook indien ingericht door gebruikers van categorie 1 en 2.

Zaal

De zaal wordt in gebruik gegeven aan volgende tarieven per dagperiode zonder gebruik podium:

 • cat. 1: € 25,00
 • cat. 2: € 75,00
 • cat. 3: € 150,00

De zaal wordt in gebruik gegeven aan volgende tarieven per dagperiode met gebruik podium:

 • cat. 1: € 50,00
 • cat. 2: € 150,00
 • cat. 3: € 300,00

De zaal wordt in gebruik gegeven aan volgende tarieven per uur zonder gebruik podium:

 • cat. 1: € 10,00
 • cat. 2: € 30,00
 • cat. 3: € 60,00

Activiteiten met pedagogische of toeristische inslag georganiseerd in de zaal, in samenwerking met het gemeentebestuur, kunnen worden vrijgesteld van vergoeding. Het interpretatierecht ter zake behoort aan het college van burgemeester en schepenen.

Kleine cafetaria

Volgende tarieven zijn van toepassing voor de uitbating van de kleine cafetaria per dagperiode. De cafetaria wordt niet per uur verhuurd.

 • cat. 1: € 25,00
 • cat. 2: € 75,00
 • cat. 3: € 150,00

Licht- en geluidsinstallatie met technieker

Volgende tarieven zijn van toepassing indien er gebruik wordt gemaakt van de licht- en geluidsinstallatie:

 • cat. 1: € 25,00
 • cat. 2: € 50,00
 • cat. 3: € 75,00

Tentoonstellingsruimte – Vergaderlokalen

Vergaderingen (van maximum 3 uur)

Voor vergaderingen zijn per lokaal volgende tarieven van toepassing:

 • cat. 1: € 10,00
 • cat. 2 & 3: € 20,00

Tentoonstellingen

Voor tentoonstellingen wordt voor 14 dagen volgend tarief vastgesteld:

 • € 200,00 indien de kunstenaar in de gemeente De Haan gevestigd is (gedomicilieerd of tweede verblijf);
 • € 500,00 indien de kunstenaar niet in de gemeente De Haan gevestigd is.


Alle andere kosten van de tentoonstelling (drukwerk, vernissage, verzekering, publiciteit) vallen ten laste van de inrichtende kunstenaar(s).

Activiteiten met pedagogische of toeristische inslag, georganiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur De Haan, kunnen worden vrijgesteld van vergoeding. Het interpretatierecht ter zake hoort toe aan het college van burgemeester en schepenen.

Afhandeling

De gebruiker zal, binnen de maand na ontvangst van de factuur, het verschuldigde bedrag betalen door overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur van De Haan. Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn zullen nalatigheidsintresten berekend volgens het wettelijk tarief, aangerekend worden.

Regelgeving

Na gebruik van de lokalen en het meubilair moet de gebruiker zelf zorgen voor het onderhoud en bijgevolg deze in nette en behoorlijke staat achterlaten. Wanneer nalatigheid wordt vastgesteld, zal de schoonmaak ambtshalve door de gemeente worden uitgevoerd op kosten van de gebruiker volgens de tarieven vastgesteld in het retributiereglement - tarieven voor prestaties personeel en gebruik materieel - en van de waarborg worden afgetrokken.

Lokalen, meubilair en apparatuur worden steeds in behoorlijke staat ter beschikking gesteld van de gebruiker. Het plaatsen van bijkomend meubilair en/of toestellen door toedoen van de gebruiker, mag enkel gebeuren met toelating van het verantwoordelijke diensthoofd of zijn afgevaardigde. Elke opmerking ter zake zal aan de verantwoordelijke van het desbetreffend centrum vóór de aanvang van de activiteit worden medegedeeld. Iedere schade of abnormale bevuiling, veroorzaakt door de gebruiker, moet onmiddellijk worden gemeld aan het verantwoordelijke diensthoofd of zijn vervanger en zal ambtshalve op kosten van de gebruiker worden hersteld.

Er mogen niet meer personen toegelaten worden dan bepaald is door het gemeentebestuur.

Roken is verboden.

De toegang van dieren is verboden (met uitzondering van geleidehonden).

Uitzonderingen

Het college van burgemeester en schepenen kan steeds op gemotiveerd verzoek beslissingen treffen omtrent gebruiksvergoedingen die afwijken van onderhavig reglement.