Tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein

Artikel 1 – Doel - termijn

Voor een termijn beginnende op 01.01.2023 en eindigend op 31.12.2025 wordt een belasting gevestigd op de tijdelijke, occasionele inname van het openbaar domein.

Artikel 2 – Definities

Openbare ruimte: de publiek toegankelijke ruimte in het bezit of het beheer van een overheid; dit behelst onder meer:

 1. de openbare weg, te weten de wegen, fietspaden, bermen of pleinen die openstaan voor alle verkeer, hetzij voetgangers- of fietsverkeer of ander verkeer;
 2. de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de openbare weg, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning;

De inname van openbare ruimte bij bouwwerven: elk privatief gebruik van de openbare ruimte ongeacht of dit gebruik is onderworpen aan een toelating of een vergunning, of aan een hogere wetgeving of een andere gemeentelijke reglementering, en ongeacht wat de oorzaak is van het gebruik of de wijze van het gebruik, zoals (niet-limitatief):

 1. opstellen van stellingen en werfinrichtingen zoals bouwketen, hijskranen, bouwliften, hoogtewerkers, werfafsluitingen, werfketen, sanitaire eenheden;
 2. tijdelijke inname door materiaal of materieel. Onder materieel wordt verstaan: al wat nodig is voor het uitvoeren van bouwwerken, in het bijzonder machines en middelen voor het vervoer van goederen en/of werfpersoneel, zoals motorrijtuigen, vrachtwagens, lichte vrachtauto’s, (mobiele) hijskranen, tractoren met oplegger, oplegger(s), enzovoort;
 3. het plaatsen van voorwerpen zoals bouwmaterialen, containers, betonmolens, -bakken en silo’s.

De inname van openbare ruimte bij verhuizingen: elk privatief gebruik van de openbare ruimte ongeacht of dit gebruik is onderworpen aan een toelating of een vergunning, of aan een hogere wetgeving of een andere gemeentelijke reglementering, en ongeacht wat de oorzaak is van het gebruik of de wijze van het gebruik.

Hijskraan: wordt volgende kraantypes onder verstaan: (mobiele) torenkraan, een (mobiele) snelmontagekraan en een (mobiele) telescoopkraan.

Artikel 3 – Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door:

 • de natuurlijk persoon of de rechtspersoon die het openbaar domein gebruikt, of die als belastingplichtige de vergunningsaanvraag heeft ondertekend;
 • de opdrachtgever voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd is hoofdelijk gehouden tot de volledige betaling van het belastingbedrag;
 • de eigenaar van het onroerend goed is eveneens hoofdelijk gehouden tot betaling van de algehele belasting, wanneer de inname van het openbaar domein betrekking heeft op een onveilige situatie.

Artikel 4 – Tarief

 1. De belasting is verschuldigd vanaf de eerste dag van de inname van het openbaar domein.

 2. Het reserveren van het openbaar domein voor voertuigen voor het laden en lossen van goederen en/of voor (een) verhuiswagen(s) gedurende een tijdsduur van meer dan 30 minuten wordt beschouwd als een inname van het openbaar domein.

 3. Het bedrag van de belasting op het innemen van het openbaar domein, exclusief deze eventueel ingenomen door een hijskraan, wordt bepaald op:
  a. in de periode van 1 januari t/m 31 december: 0,31 euro per vierkante meter per kalenderdag inname van het openbaar domein, met een minimale aanslag van 19,00 euro per kalenderdag inname;
  b. in de periode van 15 juli t/m 15 augustus: 1,19 euro per vierkante meter per kalenderdag inname van het openbaar domein, met een minimale aanslag van 72,00 euro per kalenderdag inname van het openbaar domein in de volgende straten:
  - Zeedijk-De Haan,
  - Dürerhelling,
  - Leopoldplein,
  - Ensorlaan,
  - Goethehelling,
  - Christianaplein,
  - Prinses Josephinelaan,
  - Duinenpad,
  - Koninklijke Baan (N34) gedeelte tussen het Duinenpad en het kruispunt met de Nieuwe Rijksweg (N34y),
  - de straten van de concessiewijk (straten gelegen tussen de Koninklijke Baan (N34) en de Nieuwe Rijksweg (N34y)),
  - Stationsstraat,
  - Grotestraat (gedeelte tussen de Duinenweg en de Stationsstraat),
  - Nieuwe Steenweg (gedeelte tussen de Ringlaan-Zuid en de Stationsstraat),
  - Driftweg (gedeelte tussen de Hugo Verriestlaan en de Stationsstraat),
  - Marktstraat,
  - Wenduinesteenweg (gedeelte tussen de Marktstraat en de Duinenweg),
  - Zeedijk-Wenduine,
  - Graaf Jansdijk,
  - Rochehelling,
  - Floorhelling,
  - De Bruynehelling,
  - Vanden Berghehelling,
  - Pienshelling,
  - Demeyhelling,
  - Van Gansberghehelling,
  - Manitobahelling,
  - de Smet de Naeyerlaan,
  - Leopold II-laan,
  - de straten tussen de Ringlaan (N34) en de Leopold II-laan en De Smet de Naeyerlaan.

 4. Iedere begonnen dag wordt aangerekend als een volle dag.

 5. Voor de geheel of gedeeltelijke inname van het openbaar domein door een hijskraan bedraagt de belasting:
  a. in de periode van 1 januari t/m 31 december: 47,00 euro/dag/hijskraan;
  b. in de periode van 15 juli t/m 15 augustus: 141,00 euro/dag/hijskraan in de straten vermeld in punt 3 b).
 6. Voor de berekening van de belasting wordt rekening gehouden met de effectieve inname van het openbaar domein en is gelijk aan de oppervlakte van een polygoon waarbinnen alle voorwerpen (inclusief het rollend materieel) dienen geplaatst te worden. De totale oppervlakte wordt naar boven afgerond tot een volle vierkante meter. Een begonnen kalenderdag wordt aangerekend als een volledige kalenderdag. De breedte van het werkelijk gebruikte gedeelte van het openbaar domein wordt steeds in aanmerking genomen, de ingangen worden niet afgetrokken. Buiten de vergunde oppervlakte mogen geen voorwerpen worden geplaatst (vb. vlaggenmasten, infoborden).

 7. Ten einde alle betwistingen bij het opmeten en het berekenen van de belastbare oppervlakte te vermijden, is al wie gebruik maakt van het openbaar domein voor bouwwerken gedurende gans de duur van de bouwtijd verplicht het bouwwerk af te bakenen met een stevige afsluiting van minstens 2,00 m hoogte. Alle bouwstoffen en de nodige aangevoerde voorwerpen en materialen moeten onmiddellijk binnen de afsluiting worden gelegd.

 8. Bij bouwwerkzaamheden wordt de belasting aangerekend per afzonderlijke bouwwerf.

 9. De gemeentelijke diensten verrichten de opmetingen en vaststelling van de belastbare oppervlakte. De belastingplichtige of hun vertegenwoordigers moeten te allen tijde op verzoek van de met controle belaste persoon van het gemeentebestuur de nodige inlichtingen verstrekken.

 10. De belasting blijft verschuldigd tot de volledige ontruiming van het ingenomen gedeelte.

 11. De voormelde tarieven worden vanaf 1 januari 2024 gekoppeld aan de evolutie van de gezondheidsindex en stemmen overeen met de index van december 2022. Ze wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat.
  Formule: (huidig tarief) x gezondheidsindexcijfer van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat/gezondheidsindexcijfer van december 2022.
  Het bedrag wordt afgerond naar boven, naar de eerstvolgende euro.
  Hiervoor wordt de gezondheidsindex met betrekking tot het jaar 2013 als basisjaar (=100) als referentie gebruikt.

Artikel 5 – Annulatiekosten

Er wordt geen teruggave gedaan van betaald recht, zelfs wanneer van de verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt, behoudens in geval van overmacht of buitengewone omstandigheden door het college van burgemeester en schepenen te beoordelen of indien wordt voldaan aan de bijzondere bepaling zoals opgenomen in Artikel 6.

Artikel 6 – Bijzondere bepalingen

 1. Bij ingebruikneming zonder de door het algemeen politiereglement van de gemeente De Haan voorziene toelating, treft de belasting de verantwoordelijke voor de bezetting van de openbare ruimte.
  a. De bouwheer, een eigenaar of één van de eigenaars van het perceel waar de werken worden uitgevoerd, zijn hoofdelijk gehouden tot betalen van de belasting.
  b. In geval van verhuizingen is de eigenaar van de nummerplaat van de voertuigen die de inname doen, hoofdelijk gehouden tot betalen van de belasting.
  c. De vaststelling van de in gebruik genomen openbare ruimte gebeurt door opmeting van de ingebruikneming ter plaatse door de aangestelden van het gemeentebestuur.

 2. In geval van ingebruikname zonder de voorziene toelating of in geval van ingebruikname van meer openbare ruimte dan voorzien in de toelating, wordt de belasting geïnd na vaststelling van de ingebruikneming door de aangestelde van het gemeentebestuur. De overtreding van het algemeen politiereglement kan worden gesanctioneerd via een GAS-boete.

 3. Indien de inname openbaar domein vroeger ophoudt of later start dan oorspronkelijk aangegeven, moet de aanvrager, die de vergunning heeft verkregen, de gemeente (dienst Openbaar Domein) via het elektronisch platform of per e-mail (openbaardomein@dehaan.be) met vermelding van het vergunningsnummer voorafgaandelijk en ten laatste vijf werkdagen voor het stopzetten van de inname of voor de aanvang van de vergunning, op de hoogte stellen van deze wijziging van de vergunning. Alleen dan gebeurt een terugbetaling van de teveel betaalde belasting voor de inname.

Artikel 7 – Zijn vrijgesteld van de belasting

De belasting wordt niet toegepast op:

 1. werkzaamheden van openbaar nut voor rekening van een openbaar bestuur, voor zover de constructies niet voor verkoop bestemd zijn;
 2. werkzaamheden van de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen, voor zover de constructies niet voor verkoop bestemd zijn;
 3. de oppervlakte, ingenomen door de politie goedgekeurde veilige doorgang voor voetgangers;
 4. bezettingen van het openbaar domein door instellingen die ingevolge hogere regelgeving vrijgesteld zijn van gemeentelijke belastingen.

Artikel 8 – Inning

De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Artikel 9 – Invordering

De contante betaling gebeurt via een elektronische toepassing na de aanvraag of ingeval van artikel 6.2. na uitnodiging daartoe door de bevoegde dienst. Bij gebrek aan contante inning wordt de belasting ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 10 – Bezwaar indienen

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Artikel 11 – Inwerkingtreding

Het gemeenteraadsbesluit dd. 20 december 2019 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het huidig reglement op 1 januari 2023.