Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

Inhoud

Organiseer je een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet je de geluidsnormen naleven. Wil je de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan je hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

Procedure

Als je tijdens je evenementaanvraag ook aangeeft gebruik te willen maken van elektronisch versterkte muziek, wordt dit door 2 autoriteiten beoordeeld.

 1. Burgemeester: beslist als er muziek mag gespeeld worden op het openbaar domein én eventueel na 22 uur. (Hij baseert zich hiervoor hoofdzakelijk op het Algemeen Politiereglement van De Haan. Dit staat los van het geluidsniveau.)

 2. College van burgemeester en schepenen: bepaalt welk geluidsniveau mag gehanteerd worden. Dit noemen we de Bijzondere Muziekvergunning. (Het college baseert zich hiervoor op de VLAREM II-wetgeving.)

Regelgeving

Brochure geluidsnormen:
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten

Vlaremwetgeving:
https://www.lne.be/vlarem

Meer info

Geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek

Een langdurige blootstelling aan een hoge geluidsintensiteit veroorzaakt gehoorschade. Deze gehoorschade is dikwijls onomkeerbaar en schaadt de levenskwaliteit van het slachtoffer. Verminderd gehoor of permanente oorsuizingen (tinnitus) zijn gekende en regelmatig voorkomende gevolgen. De geluidsnormen gelden in Vlaanderen voor elke vorm van elektronisch versterkte muziek in een publiek toegankelijke ruimte. Activiteiten met niet-elektronisch versterkte muziek vallen niet onder deze regelgeving. Ook activiteiten die zich afspelen binnen de privésfeer en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek vallen niet onder deze regelgeving.

Drie geluidsniveaus

Er bestaan drie geluidsniveau’s waarbij de organisator telkens aan strengere randvoorwaarden moet voldoen.

 • Maximaal 85 dB(A) LAeq,15min (bijvoorbeeld achtergrondmuziek)

 • Maximaal 95 dB(A) LAeq,15min (bijvoorbeeld fuiven, dansoptredens, liveconcerten)

 • Maximaal 100 dB(A) LAeq,60min (bijvoorbeeld rockconcerten, discotheken)

De extentie ‘dB(A) LAeq, XXmin’ geeft aan dat de meting een gemiddelde meet van het geluidsniveau over een periode van XX minuten.

Decibels

Wat zijn decibels?

De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibel, afgekort dB. De decibelschaal is een logaritmische schaal. Dit wil zeggen dat een toename van 3 dB gelijk is aan een verdubbeling van het geluid en dat een toename van 10 dB tien keer zo veel geluid betekent. Het rekenen met decibels is dus een vrij ingewikkelde bezigheid, en in veel gevallen voer voor specialisten. Het is belangrijk dat je weet dat één of een paar decibels zeer veel verschil kunnen uitmaken.

Meten is weten

Het ervaren van geluid is subjectief. Muziek die door een bepaalde persoon als ‘te luid’ wordt bestempeld, kan door een andere persoon als aangenaam worden ervaren. En hetzelfde geluidsvolume dat je de ene dag als ‘aanvaardbaar’ aanvoelt, kan een dag later als ‘te luid’ aanvoelen. Dat komt omdat bij de perceptie van geluid allerlei psychische en fysieke factoren een rol spelen. Om te weten of een bepaald volume daadwerkelijk binnen bepaalde normen blijft, moet je dus het geluid meten met een meettoestel.

Gemiddelde decibels

De geluidsmetingen in Vlaanderen gebeuren op basis van normen uitgedrukt in dB(A) LAeq. Daarbij wordt ook nog een bepaalde tijdsduur vermeld, bv. dB(A) LAeq,15min of dB(A) LAeq,60min. Dit soort decibelnorm wil zeggen dat men het geluid meet gedurende een bepaalde tijd (namelijk 15 minuten of 60 minuten) en dan een gemiddelde over die tijdsduur berekent. Dergelijke gemiddelde dB(A) LAeq–waarden meten en berekenen is wiskundig vrij ingewikkeld, maar in de praktijk bestaan er uiteraard meettoestellen die deze berekeningen onmiddellijk kunnen maken.

Voorbeeld

Als de muziek een maximumvolume mag hebben van 95 dB(A) LAeq,15min, dan moet er gedurende 15 minuten worden gemeten om het geluidsniveau te kennen. Gedurende die 15 minuten mag de muziek gerust af en toe luider zijn dan 95 decibel, zolang ze gedurende voldoende lange tijd ook stiller is dan 95 decibel. Wat telt, is dus, hoe luid de muziek gemiddeld is gedurende om het even welke periode van 15 minuten. Dit maakt dat het niet zo eenvoudig is om snel en ‘op het eerste gehoor’ in te schatten of muziek nu al of niet deze norm overschrijdt.

In De Haan is het geluidsniveau in de meeste gevallen beperkt tot maximaal 95 decibel.

De wettelijke voorwaarden bij een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A) LAeq,15min zijn:

 • Je meet het geluidsvolume tijdens de hele activiteit met een reglementair meettoestel.

 • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.

 • Je mag een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden, maar dat is geen verplichting. Ook hier is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.

Je bent organisator van een evenement

Organisatoren zijn om verschillende redenen verplicht om hun evenement aan te vragen. Wat betreft de geluidsnorm, kunnen we stellen dat, wanneer je een evenement organiseert dat toegankelijk is voor het ruime publiek en je elektronisch versterkte muziek wilt spelen die luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min, je dit moet aanvragen via het aanvraagformulier ‘Aanvraag tot het bekomen van een afwijking van de geluidsnormen’. Je voegt bij het aanvraagformulier een plan met aanduiding van de opstelling van de geluidsboxen, de dansvloer, PA, podium, … De gemeente zal bij de officiële goedkeuring van het evenement duidelijk aangeven aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Je bent uitbater van een café, restaurant, feestzaal, ...

Uitbaters van een publiek toegankelijke infrastructuur waarin elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld (café, restaurant, feestzaal, parochiezaal, ... ), moeten voldoen aan deze regels.

 • Je overschrijdt nooit het geluidsniveau 85 dB(A) LAeq,15min:
  Wanneer je enkel elektronisch versterkte muziek genereert die het niveau van de zachte achtergrondmuziek niet overschrijdt, dan moet je geen enkele actie ondernemen.

 • Je overschrijdt de geluidsnorm 85 dB(A) LAeq,15min maximaal 12 keer per jaar:
  Als je af en toe een activiteit laat doorgaan waarbij je het geluidsniveau van 85 dB(A) LAeq,15min overschrijdt (bijvoorbeeld bij een optreden of fuif), dan vul je het aanvraagformulier ‘Aanvraag tot het bekomen van een afwijking van de geluidsnormen’ in. De gemeente zal maximaal 12 keer per jaar (maximaal 2 keer per maand) toestemming verlenen.

 • Je overschrijdt de geluidsnorm 85 dB(A) LAeq,15min meer dan 12 keer per jaar:
  Je moet een vergunning aanvragen volgens de regelgeving van de Vlaremwetgeving. Meer informatie vind je via het omgevingsloket.

Belangrijk

 • Respecteer de geluidsnormen, niet alleen naar de letter maar ook naar de geest. Het is immers onverantwoord om bijvoorbeeld vijf minuten muziek tegen meer dan 102 dB LAmax,slow te spelen om daarna een pauze van tien minuten stilte in te lassen. Bij festivals moedigen wij daarom ook erg aan de gemiddelde meting te doen exclusief de evidente pauzes tussen twee optredens.

 • Naast de wetgeving op de geluidsniveaus bestaat er ook wetgeving die bepaalt dat je geen storend nachtlawaai mag maken. Zie het algemeen gemeentelijk politiereglement van De Haan.

 • Zorg voor rustmomenten. Dat zijn momenten waarop de muziek stiller staat (bijvoorbeeld tussen twee concerten).

 • Zorg voor een ruimte waar het volume lager is.

 • De wetgever verplicht het gratis aanbieden van oordoppen bij een geluidsniveau luider dan 95 dB(A) LAeq,15min. Toch getuigt het van een goede praktijk als je deze ook ter beschikking stelt bij een geluidsniveau van 95 dB(A) LAeq,15min.

Externe links

 • OMG - Gehoorschade
 • UNISONO

  Voor het afspelen van muziek op je evenement, moet je vooraf een licentie aanvragen bij UNISONO om boetes te vermijden. Het bedrag dat je moet betalen, hangt af van het soort evenement, de inkomprijs, de oppervlakte van de ruimte,…