Toelating voor een standplaats op de openbare kermis

Inhoud

Voor een standplaats op de openbare kermis moet je je kandidaat stellen bij de gemeente.

Voorwaarden

Om een standplaats op de openbare kermis te verkrijgen, moet je in het bezit zijn van:

 • een correcte KBO-inschrijving

 • een bewijs dat je kermisactiviteit verzekerd is tegen burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico

 • een bewijs van inschrijving van je kermisattractie of de wagen die ze voortrekt bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Zo is controle mogelijk dat de juiste attractie of vestiging op de standplaats staat.

 • een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) bij de verkoop van voeding en/of dranken.

 • voor attracties met voortbeweging van personen aangedreven door een niet-menselijke energiebron moet je het bewijs van correcte uitvoering leveren:

  • een risicoanalyse

  • een opstellingsinspectie

  • een onderhoudsinspectie

  • een periodiek nazicht

 • voor attracties met speeltoestellen zonder aandrijving (bijv. bungeejumptrampolines) moet je het bewijs leveren van een correcte uitvoering van:

  • een risicoanalyse

  • een inspectieschema

  • een onderhoudsschema

 • de attesten vereist door het gemeentelijk reglement: keuringen gasinstallaties en elektrische installaties (AREI), keuring brandblusapparaten en een drankvergunning

 • een machtiging als werkgever tot het uitoefenen van kermisactiviteiten: voor de uitbating van een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel

 • een machtiging als werkgever voor het uitoefenen van ambulante activiteiten: voor de uitbating van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel.

De machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Procedure

Een standplaats wordt toegewezen na bekendmaking van een vacature. Als er kort (15 dagen) voor de opening een plaats vrijkomt, kan er gewerkt worden met een spoedprocedure.

Documenten

Je stelt jouw kandidatuur, volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de vacature en het gemeentelijke kermisreglement. Bij jouw kandidatuur voeg je de volgende documenten:

 • een kopie van jouw machtiging

 • een kopie van jouw e-ID

 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)

 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)

 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)

 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)

 • voor attracties met aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiche na montage), het bewijs van periodiek nazicht en onderhoudsinspectie

 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)

 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)

 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Je kan jouw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Toekenning

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating. De gemeente beslist over de toekenning van de standplaats aan de hand van één of meerdere criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging

 • de technische specificaties

 • de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging

 • de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging

 • de deskundigheid van de uitbater, de aangestelde verantwoordelijken en het personeel

 • de nuttige ervaring

 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Kostprijs

De aanvraag voor een standplaats is gratis.

De kostprijs voor de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikelen 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993
 • Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie
 • Koninklijk Besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
 • Gemeentelijk reglement

Meer info

Om je als ondernemer tijdens een controle te identificeren, voorziet de overheid nu een digitale QR-code die je bewaart op je smartphone of afdrukt en aan jouw kraam of attractie hangt. Zorg dat je de juiste codes aan jouw onderneming linkt. Codes kunnen door een erkend ondernemingsloket aangepast worden.

Als je de QR-code digitaal op zak hebt op je smartphone of hem als affiche een duidelijk zichtbare plek geeft aan jouw kraam of attractie, kun je eenvoudig gecontroleerd worden.

Zorg er ook voor dat je identiteitskaart en de nodige documenten altijd binnen handbereik is, dan wordt de controle voor jou én voor de controleur een pak sneller en efficiënter.

Ook interessant