Toelating voor het aanleggen van een geveltuin

Inhoud

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van jouw woning (rooilijn op het openbaar domein). In een geveltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als je een geveltuin wilt aanleggen en je neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan heb je een toelating nodig.

Er moet te allen tijde een obstakelvrije loopweg gegarandeerd blijven. Dit is de ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen zonder dat een vaste hindernis (een paal, een verkeersbord, een parkeerzone, enz.) zijn voortgang belemmert. De afstand van deze loopweg wordt in het reglement gemeten grenzend aan de rand van het straatgeveltuintje en gemeten loodrecht op de perceelgrens.

Voorwaarden

Om een geveltuin aan te leggen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • een vlotte doorgang laten voor voetgangers.

 • de tuin aanplanten binnen een strook van maximaal 30 cm, gemeten vanaf de voorgevel.

Regelgeving

Administratieve voorwaarden

 • De bewoner van de betrokken woning vraagt toelating (met toestemming van de eigenaar) aan het college van burgemeester en schepenen.

 • De aanvraag moet ingediend worden samen met een duidelijke schets van de gewenste situering van de aan te leggen straatgeveltuin en met de lijst van plantensoorten die zullen worden gebruikt.

 • De aanvraag kan vanaf 1 juni 2021 via het digitaal loket of via een papieren versie te verkrijgen bij dienst Milieu.

 • Volgende bijlagen zijn verplicht:
  - een duidelijke schets van de gewenste situering van de aan te leggen straatgeveltuin en de afmetingen ervan
  - een foto waarop de gevel en het aanpalende deel van het openbare domein zichtbaar zijn
  - een lijst van de soorten planten die zullen gebruikt worden

De voorbereidende werken worden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten, na het verkrijgen van een goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Technische bepalingen

 • Breedte straatgeveltuin: maximaal 30 cm vanaf de rooilijn.

 • Minimale obstakelvrije loopweg voor voetgangers, afhankelijk van de breedte van het voetpad:

Breedte voetpad

Verplichte vrije ruimte voor voetgangers

> 2 m

1,5 m

≥ 1,5 m en ≤ 2 m

1 m tot 1,5 m (max breedte obstakel = 0,5 m)

< 1,5 m

1 m

 • Diepte van de plantput: max. 60 cm, rekening houdend met aanwezige leidingen, aansluiting van nutsvoorzieningen.

 • De afboording van de straatgeveltuin mag minimaal 2 cm en maximaal 10 cm boven het voetpad uitsteken.

 • De straatgeveltuin heeft een maximale lengte van 1,20 m en moet 30 cm verwijderd blijven van de scheidingslijn met de buren, tenzij zij de buren schriftelijk akkoord gaan om hiervan af te wijken.

 • Bij de keuze van inplanting moet rekening gehouden worden met alle voorzieningen van openbaar nut, zoals straatnaamborden, pictogrammen, huisnummer, enz. die steeds vrij moeten blijven van beplanting, dus zichtbaar en bereikbaar zijn.

 • De aanleg van de straatgeveltuin wordt uitgevoerd door de dienst Werken in Eigen Beheer of een door de gemeente aangestelde aannemer. Indien het gaat om de aanleg van een straatgeveltuin in een bestaand voetpad, dan zal het gemeentebestuur de volgende werken voor zijn rekening nemen: het verwijderen van de bestaande verharding, fundering en onregelmatigheden tot op de beplantbare grond. Als het gaat om een straat die gerenoveerd wordt, dan wordt de plantput in de nieuwe bestrating gerealiseerd.

 • Het plantmateriaal, bevestigingsmateriaal, de plantgrond en het plantwerk zijn ten laste van de aanvrager.

 • De plantengroei moet binnen de oppervlakte van de plantput gehouden worden.

 • Het onderhouden van de straatgeveltuin valt ten laste van de vergunninghouder. Eventuele herstellingen aan het voetpad, ten gevolge van de straatgeveltuin, zullen door de bevoegde gemeentediensten gebeuren op kosten van de vergunninghouder. De vergunninghouder verbindt er zich toe onverwijld elke verzakking of andere beschadiging van het voetpad aan het gemeentebestuur mee te delen en zelf de voorlopige en nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

 • Alle dood of levend materiaal, in de geveltuin verwerkt, blijft eigendom van de vergunninghouder. De vergunninghouder is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor alle ongevallen en schade, die zouden voortspruiten uit het bestaan van de straatgeveltuin. Hij zal door de bevoegde gemeentediensten opgelegde herstellingswerken op eerste verzoek onmiddellijk uitvoeren. De vergunninghouder waarborgt de gemeente en de betrokken nutsbedrijven, tegen alle vorderingen die tegen hen door derden zouden worden ingesteld, als gevolgd van de verleende vergunning.

 • Het gemeentebestuur en nutsbedrijven zijn gerechtigd de verwijdering van materialen te eisen ten behoeve van hun werkzaamheden. Door het verlenen van de vergunning kan het gemeentebestuur noch een nutsbedrijf aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke beschadiging veroorzaakt aan een straatgeveltuin. De vergunninghouder kan de ligging van leidingen en kabels opvragen bij de betreffende nutsbedrijven via het kabel- en leidinginformatieportaal (KLIP).

 • Een vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De vergunning vervalt wanneer de straatgeveltuin geheel of gedeeltelijk wordt weggebroken of niet meer wordt onderhouden. De bevoegde dienst zal het voetpad in de oorspronkelijke staat herstellen op kosten van de vergunninghouder. De vergunning wordt op naam van de aanvrager afgeleverd voor een welbepaald adres. Een nieuwe aanvraag tot vergunning dient te worden gedaan bij iedere verhuis naar een andere woning.

 • Als een straatgeveltuin afwijkingen vertoont, wordt de bewoner verwittigd. Indien na één maand de straatgeveltuin nog altijd niet conform de regelgeving is, dan wordt op verzoek van het college van burgemeester en schepenen de straatgeveltuin weggebroken of in overeenstemming gebracht met de bestaande reglementering. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden geëist.

 • Aanplant van giftige planten en planten met doornen is verboden.

 • Gebruik van zelf hechtende klimplanten wordt afgeraden. Deze planten verhouten en groeien uit met zware takken en een sterk wortelgestel die schadelijk zijn voor zowel gevel/dakstructuren als funderingen en mogelijke nutsleidingen.

 • Voor bloembakken en hangschalen is een bijkomende vergunning ‘bezetten openbare weg’ nodig. Je richt je hiervoor tot de dienst Openbaar domein.

Uitsluitingen

 • De aanleg van straatgeveltuinen is niet toegestaan op voetpaden in natuursteen. Het gebruik van natuursteenklinkers laat niet toe om een straatgeveltuin aan te leggen.

 • Geveltuinen zijn niet toegestaan in winkelstraten, bij terrassen en bij uitstallingen in volgende straten:

  • Stationsstraat

  • Leopoldlaan

  • Marktstraat

  • Kapellestraat

  • Nieuwstraat – gedeelte tussen Stationsstraat en de Monicastraat

  • Driftweg – gedeelte tussen de Stationsstraat en de Henry Pitterylaan

  • Leopold II-laan – gedeelte tussen de Kerkstraat en de Van Molstraat

  • de Smet de Naeyerlaan – gedeelte tussen de Kerkstraat en de Jan Devosstraat

  • De Bruynehelling

  • Zeedijk-Wenduine en de hellingen naar de dijk

  • Kerkstraat

  • Markt

  • Delacenseriestraat

  • Zeedijk-De Haan

Toepassingsgebied

Het gemeentelijk reglement is van toepassing op grondgebied van De Haan.

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2021.