Toelating voor vaste standplaats op een openbare markt

Inhoud

Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer kan je daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Als kandidaat-aanvrager word je, mits je de nodige documenten hebt, in een wachtregister geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor je als eerste in aanmerking komt, kan je een abonnement verkrijgen. Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor je je ook kandidaat kan stellen.

Voorwaarden

Om opgenomen te worden in het wachtregister en in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op de openbare markt, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Je hebt een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde ‘leurkaart’). Die machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

 • Je hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor jouw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

 • Je hebt, als je voeding wilt verkopen, een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) .

 • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wilt schenken, een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid. Die drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

 • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wilt verkopen (geen consumptie ter plaatse), een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. Je vraagt die vergunning aan bij de gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Geldigheidsduur

 • Abonnement: de gemeente bepaalt in haar reglement de duur van het abonnement. De abonnementen worden telkens stilzwijgend verlengd.

 • Opname in wachtregister: de gemeente bepaalt in haar reglement hoe lang de kandidaturen op het wachtregister blijven staan.

Procedure

Je dient jouw kandidatuur in via het aanvraagformulier en voegt daar de onderstaande documenten bij:

 • een kopie van jouw machtiging als werkgever

 • een kopie van jouw e-ID

 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)

 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)

 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)

 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)

 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)

 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)

 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

Je kan jouw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Jouw aanvraag wordt chronologisch ingeschreven in het wachtregister.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de standplaats.

Kostprijs

De aanvraag tot opname in het wachtregister is gratis. De kostprijs voor het abonnement vaste standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting-/retributiereglement.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

 • Gemeentelijk reglement en/of politieverordening

Meer info

Om ambulante activiteiten uit te oefenen in het Vlaamse Gewest moet je over de juiste activiteitencodes beschikken. Zorg dat je de juiste codes aan jouw onderneming linkt. Codes kunnen door een erkend ondernemingsloket aangepast worden.

Om je als ondernemer tijdens een controle te identificeren, voorziet de overheid nu een digitale QR-code die je bewaart op je smartphone of afdrukt en aan jouw kraam of attractie hangt.

Als je de QR-code digitaal op zak hebt op jouw smartphone of hem als affiche een duidelijk zichtbare plek geeft aan jouw kraam of attractie, kun je eenvoudig gecontroleerd worden.

Zorg er ook voor dat je identiteitskaart en de nodige documenten altijd binnen handbereik is, dan wordt de controle voor jou én voor de controleur een pak sneller en efficiënter.

Ook interessant