Uitlening van herbruikbare bekers

1.   De dienst Jeugd van het gemeentebestuur De Haan leent de beschikbare herbruikbare bekers gratis uit aan organisaties of instellingen gevestigd op het grondgebied van De Haan. De ontlener moet verklaren dat het evenement niet verboden is door de gemeente. De bekers worden per 250 stuks ontleend en bevinden zich in een transportbak (wordt gratis ter beschikking gesteld). 

2.   De bekers worden aangevraagd met het hiertoe voorziene aanvraagformulier en dit minstens twee weken vóór het afhalen van de bekers.

3.   De herbruikbare bekers en het bijbehorend materiaal worden zowel bij uitlening als bij teruggave gecontroleerd en geteld.

4.   Voor langdurige of gecombineerde activiteiten bedraagt de maximale uitleenduur één week. Dit kan verlengd worden mits gemotiveerde aanvraag.

5.   De ontlener verbindt er zich toe om tijdens de activiteit kenbaar te maken dat het om herbruikbare bekers gaat die terug moeten worden ingeleverd. De ontlener zorgt voor de inzameling van de bekers en zet daartoe een inzamelsysteem op met een waarborg.

6.   Voor verdwenen en beschadigde bekers wordt een kost van 1,00 euro per beker aangerekend. Voor verdwenen en beschadigde transportbakken wordt 40,00 euro per stuk aangerekend.

7.   De bekers worden gereinigd, gedroogd en netjes opgeborgen per 250 stuks en in de daartoe voorziene transportbak terug geleverd. Indien de bekers niet of onvoldoende gereinigd worden terugbezorgd, gebeurt de reiniging door het gemeentebestuur De Haan. De kostprijs hiervan bedraagt 0,20 euro per beker en wordt doorgerekend aan de ontlener (afgehouden van de waarborg).

8.   Indien de bekers laattijdig worden teruggebracht, wordt een vergoeding van 0,10 euro per beker per dag aangerekend.

9.   Bij het ophalen van het materiaal wordt een waarborg betaald van 25,00 euro per 250 bekers. Zonder deze waarborg wordt het materiaal niet uitgeleend.
Indien aan alle voorwaarden voldaan is, wordt deze waarborg terugbetaald bij het terugbrengen van het materiaal bij de bevoegde dienst.

10.   De herbruikbare bekers en het bijhorend materiaal moeten op werkdagen en tijdens kantooruren (ma-vr: van 8.15u tot 12u) opgehaald en teruggebracht worden op volgend adres: gemeentebestuur De Haan, dienst Jeugd, Monicastraat 13, 8420 De Haan.

11.   Het verkrijgen van de herbruikbare bekers is afhankelijk van de beschikbaarheid.

12.   De bovenvermelde prijzen zijn inclusief btw. 

13.   Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld op het adres van het gemeentebestuur De Haan en daar zijn toegekomen uiterlijk op de vijfde werkdag nadat het voorwerp van de klacht gekend is door de ontlener. De ontlener bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van het reglement. Alle overeenkomsten tussen de uitleendienst en de ontlener worden beheerst door het Belgisch recht.

14.   Dit besluit treedt in werking vanaf 01.11.2018.