Belastingen en retributies

Bezwaarprocedure

Elke belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen een op zijn naam gevestigde belasting.
De termijn is bij decreet vastgelegd.

Uiterste datum voor kohierbelastingen: binnen drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Uiterste datum voor contante belastingen: binnen drie maanden vanaf de datum van inning van de belasting.

Het bezwaarschrift moet je schriftelijk indienen, met vermelding van de datum en ondertekend door de indiener van het bezwaar of zijn vertegenwoordiger.

Verplichte vermeldingen

 • De naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige. Als iemand anders in jouw plaats bezwaar indient, dan moet je een volmachtformulier dat door jou ondertekend is, toevoegen.
 • De belasting, het kohierartikel en het aanslagjaar van de belasting waartegen je bezwaar indient.
 • De reden(en) en de argumenten waarom je bezwaar indient.
 • De datum waarop je bezwaar indient.
 • Jouw handtekening.

Als je wil gehoord worden, dan moet je dat schriftelijk melden in je bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift stuur je naar:
Gemeentebestuur De Haan
Het College van Burgemeester en Schepenen
Leopoldlaan 24
8420 De Haan

Vervolg van de procedure

 1. We laten je weten dat we je bezwaarschrift hebben ontvangen.
 2. We onderzoeken je bezwaar.
 3. Als je in je bezwaarschrift hebt aangegeven gehoord te willen worden, dan word je per brief uitgenodigd tot een niet-openbare hoorzitting.
  Als je niet wenst gehoord te worden, moet je dit meedelen ten laatste zeven kalenderdagen voor de hoorzitting plaatsvindt.
 4. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing die we per aangetekende brief naar jou versturen.
 5. Als je met deze beslissing akkoord gaat of er niet tegen in beroep gaat, wordt deze beslissing definitief.
  Als je met deze beslissing niet akkoord gaat, moet je beroep aantekenen binnen de drie maanden van de betekening van deze beslissing bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 8000 Brugge, Kazernevest 3. (Overeenkomstig artikel 10 van het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.)

Bekendmakingen